Technikiem farmaceutycznym może być osoba, która ukończyła szkołę policealną na kierunku technik farmaceutyczny. Obecnie kształcenie w tym kierunku trwa 2,5 roku. Ponadto, po zakończeniu tego okresu edukacji, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu zawodowego. Składa się on zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu, każdy technik farmaceutyczny jest zobowiązany do odbycia 2-letniej praktyki zawodowej w aptece

Przepisy dopuszczają także możliwość pełnienia funkcji technika farmaceutycznego przez osobę, która uzyskała odpowiednie wykształcenie w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia poza UE. Wykształcenie te musi zostać uznane w Polsce za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi oraz tytułowi zawodowemu. Konieczne przy tym jest jednak, aby każda osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego wykazywała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do pełnienia wszystkich obowiązków zawodowych. 

Wymagania niezbędne do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego

Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która reguluje zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, nakłada szereg wymagań, jakie musi spełnić osoba chcąca wykonywać ten zawód. Są to m.in.: 

Do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego konieczne jest także uzyskanie wpisu w Centralnym Rejestrze Zawodów Medycznych. Wiąże się to z nadaniem unikalnego identyfikatora wpisu. 

Konsekwencje związane z zatrudnieniem technika farmaceutycznego pozbawionego uprawnień

Konieczność weryfikacji, czy dany technik farmaceutyczny posiada uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych, leży po stronie pracodawcy. Może on zatem żądać od technika farmaceutycznego przedstawienia m.in. zaświadczenia o niekaralności. Zatrudnienie technika farmaceutycznego, który pozbawiony jest uprawnień zawodowych, może grozić poważnymi konsekwencjami, w tym min.: