scroll
Powrót

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych – co musisz wiedzieć na jego temat?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku nakłada na techników farmaceutycznych obowiązek uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Brak uzyskania wpisu do powyższego rejestru sprawia, że technik farmaceutyczny nie może wykonywać czynności zawodowych. Wpis do rejestru podlega opłacie, a za dane w nim przechowywane odpowiadają wojewodowie.

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych (fot. shutterstock.com)

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych jest dostępny pod adresem internetowym: rizm.ezdrowie.gov.pl Dane zawarte w tym rejestrze są jawne i ogólnodostępne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Centralnego Rejestru Farmaceutów. Oznacza to, że każda osoba może sprawdzić, czy dany technik farmaceutyczny posiada stosowne uprawnienia do wykonywania swoich czynności zawodowych. Centralny Rejestr Zawodów Medycznych jest prowadzony przez wojewodów podlegających administracji rządowej. 

W Centralnym Rejestrze Zawodów Medycznych dostępne są następujące dane:

 • indywidualny identyfikator wpisu
 • numer wpisu; 
 • data wpisu; 
 • nazwa wykonywanego zawodu medycznego; 
 • dane osobowe dotyczące osoby wykonującej zawód medyczny; 
 • nazwa i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego; 
 • informacja o odbyciu praktyki w aptece; 
 • informacja o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego w danym okresie edukacyjnym. 

Wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych

Wniosek o wpis do rejestru składany jest do Ministerstwa Zdrowia, które przekazuje je następnie do właściwego wojewody.  Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłata ta jest jednorazowa. 

W celu złożenia wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego należy przekazać: 

 • swoje dane osobowe; 
 • nazwę i adres ukończonej szkoły; 
 • datę rozpoczęcia kształcenia w danym zawodzie; 
 • zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, jeżeli dotyczy (określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, które weszło w życie 1.10.2002 r.). W przypadku nieposiadania zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, wpis do Rejestru będzie odbywał się na podstawie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 
 • nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu technika farmaceutycznego; 
 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w innym kraju niż Polska, jeśli dotyczy. 

Wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dokonuje wojewoda po potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w składanym wniosku. Wojewoda nadaje wówczas technikowi farmaceutycznemu indywidualny identyfikator wpisu. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w powyżej wymienionych danych (np. zmiana nazwiska, miejsca pracy), na techniku farmaceutycznym spoczywa obowiązek ich aktualizacji u danego wojewody. Aktualizacja danych w rejestrze nie podlega opłacie. Natomiast podanie fałszywych danych może skutkować usunięciem danego technika farmaceutycznego z rejestru. 

Zobacz także

Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych?

Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych?

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych ruszył 26 marca. Przedstawiciele 15 zawodów medycznych, w tym technicy farmaceutyczni, mają obowiązek…

Zobacz więcej