scroll
Powrót

Egzamin zawodowy technika farmaceutycznego

Egzamin zawodowy pozwala ocenić poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu omawianego podczas 2,5-letniego okresu szkolenia. Egzamin zawodowy dla technika farmaceutycznego składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Jego zdanie umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego zdobyte uprawnienia zawodowe. Dodatkowo dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego technik farmaceutyczny może podjąć się 2-letniej obowiązkowej praktyki zawodowej.

Egzamin zawodowy technika farmaceutycznego (fot. shutterstock.com)

Egzamin zawodowy dla techników farmaceutycznych ma charakter zewnętrzny. Oznacza to, że w całej Polsce, niezależnie od ukończonej szkoły, obowiązuje te same wymagania, kryteria oraz zasady oceniania. Egzamin jest przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W całej Polsce odbywa się on w jednym terminie i ma tę samą formę. Egzamin zawodowy dla techników farmaceutycznych odbywa się w ciągu roku kalendarzowego w dwóch terminach – wiosennym oraz jesienno-zimowym.

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego dla technika farmaceutycznego?

Do egzaminu zawodowego technika farmaceutycznego może przystąpić każda osoba, która ukończyła 2,5-letnią szkołę policealną kształcącą w tym kierunku. Ponadto osoba chcąca przystąpić do egzaminu zawodowego jest zobowiązana do: 

– wypełnienia deklaracji chęci do przystąpienia do egzaminu zawodowego: 

  • dnia 15 września – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny jest określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego; 
  • dnia 7 lutego – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny jest określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.
   i złożenia jej do dyrektora szkoły, którą się ukończyło. 

– załączenia świadectwa ukończenia szkoły policealnej, z zakresu kształcenia w kierunku technik farmaceutyczny. 

Jak wygląda egzamin zawodowy technika farmaceutycznego?

Egzamin zawodowy technika farmaceutycznego składa się z dwóch części: 

 • teoretycznej: ma on formę testu pisemnego, który rozwiązywany jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu. Składa się na niego 40 pytań zamkniętych. Zawierają one 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin teoretyczny trwa 60 minut. 
 • praktycznej: polega na rozwiązaniu zadania, które pozwoli ocenić posiadane umiejętności do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. W czasie tej części egzaminu sprawdzane są wszystkie umiejętności zawarte w podstawie programowej dla tego zawodu. Ta część egzaminu polega zazwyczaj na sporządzeniu opisu wykonywanego leku recepturowego według przedstawionej w arkuszu egzaminacyjnym recepty. Na zapoznanie się treścią zadania egzaminacyjnego, osoba zdająca ma 10 minut, a na jego rozwiązanie 180 minut.

Warunki zdania egzaminu zawodowego technika farmaceutycznego

Technik farmaceutyczny zda egzamin zawodowy, jeśli: 

 • odpowie na co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej egzaminu; 
 • uzyska co najmniej 75% punktów z części praktycznej egzamin. 

Wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według wzoru: W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr,  gdzie poszczególne symbole oznaczają: W – wynik z egzaminu zawodowego, Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego. 

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu zawodowego technik farmaceutyczny otrzymuje dyplom zawodowy, który stanowi potwierdzenie posiadania przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych.