scroll
Powrót

Obowiązki technika farmaceutycznego

Wykaz czynności zawodowych, które może wykonywać technik farmaceutyczny, jest określony w dwóch aktach prawnych. Są to: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne, a także ustawa Prawo Farmaceutyczne.

Obowiązki technika farmaceutycznego (fot. shutterstock.com)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne określa szczegółowo jakie obowiązki zawodowe może wykonywać technik farmaceutyczny. Wymienione czynności zawodowe zostały określone z uwzględnieniem kwalifikacji nabytych w toku kształcenia tego zawodu medycznego. Należy także mieć na uwadze, że zakres czynności zawodowych technika farmaceutycznego jest ograniczony przez ustawę Prawo Farmaceutyczne. 

Obowiązki zawodowe, które może wykonywać technik farmaceutyczny

Powyższe rozporządzenie w jasny sposób określa, jakie czynności zawodowe może wykonywać technik farmaceutyczny. Są to: 

         1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Organizowanie stanowiska pracy.
 • Przygotowywanie pomieszczenia oraz sprzętu do sporządzania produktów leczniczych oraz preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych.
 • Przygotowywanie pomieszczenia oraz sprzętu do sporządzenia leku recepturowego, leku aptecznego oraz jałowego leku recepturowego i jałowego leku aptecznego.
 • Wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z zasadami aseptyki, antyseptyki oraz procedurami postępowania z materiałem biologicznym skażonym radiofarmaceutykami i w sytuacji wystąpienia zakażeń.
 • Stosowanie substancji pomocniczych do sporządzania poszczególnych postaci produktu leczniczego.
 • Obliczanie ilości substancji potrzebnych do sporządzania postaci leku recepturowego.
 • Obliczanie ilości surowców farmaceutycznych potrzebnych do sporządzania postaci leku recepturowego lub leku aptecznego.
 • Odczytywanie i interpretowanie zapisu na recepcie lekarskiej w celu sporządzenia leku recepturowego.
 • Odczytywanie i interpretowanie przepisu farmakopealnego w celu poprawnego wykonania leku aptecznego.
 • Sprawdzanie recepty pod względem formalnym, identyfikowanie niezgodności recepturowej i zapobieganie im.
 • Obliczanie stężenia i dawki składników produktu leczniczego.
 • Analizowanie ilości składników, dla których określono dawki i stężenia maksymalne.
 • Planowanie przebiegu prac związanych ze sporządzaniem leku recepturowego i leku aptecznego.
 • Stosowanie odpowiedniej aparatury i urządzeń niezbędnych do sporządzania przepisanej postaci produktu leczniczego.
 • Sporządzanie leku recepturowego zleconego przez lekarza.
 • Sporządzanie leku aptecznego zgodnie ze specyfikacją farmakopealną.
 • Dobieranie rodzaju opakowania do sporządzanej postaci produktu leczniczego i pakowanie sporządzonego produktu leczniczego.
 • Etykietowanie opakowań.
 • Dobieranie i stosowanie aparatury i sprzętu wykorzystywanego w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym i zabezpieczanie ich po zakończonym procesie technologicznym.

  2. Zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne
 • Dobieranie wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta.
 • Dobieranie produktów kosmetycznych dla pacjenta.
 • Udzielanie informacji w zakresie stosowania roślin leczniczych i przetworów roślinnych.

  3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego
 • Przygotowywanie zamówień produktów leczniczych OTC (over-the-counter drugs) i wyrobów medycznych.
 • Przygotowywanie zamówień produktów kosmetycznych i suplementów diety.
 • Przyjmowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pozostałych produktów dopuszczonych do obrotu, uwzględniając ich postać, skład i właściwości zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji farmaceutycznej.
 • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz innych produktów dostępnych w aptece zgodnie z uprawnieniami zawodowymi.
 • Ocena zmian zachodzących w produktach leczniczych i pozostałych produktach dopuszczonych do obrotu podczas ich przechowywania i stosowanie procedur postępowania z przeterminowanym produktem leczniczym.
 • Udzielanie informacji o produktach leczniczych i innych produktach dopuszczonych do obrotu w zakresie dotyczącym ich działania, stosowania oraz przechowywania.
 • Postępowanie zgodnie z zasadami, w przypadku wstrzymania, wycofania oraz ponownego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.
 • Przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego produktu leczniczego.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i sporządzanie dokumentacji jej przebiegu.

  4. Współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach
 • Prowadzenie analizy substancji roślinnych i przetworów roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie.
 • Wykonywanie badań surowców roślinnych i ich przetworów zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi.
 • Wykonywanie badań leku recepturowego i leku aptecznego zalecanej przez Farmakopeę Polską.
 • Wykonywanie analizy ilościowej i jakościowej leku recepturowego i leku aptecznego.
 • Oznaczanie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi i instrumentalnymi.
 • Rozdzielanie substancji złożonych różnymi metodami rozdziału mieszanin chemicznych (dekantacja, sączenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia).
 • Przeprowadzanie badania fizykochemicznego różnych postaci produktów leczniczych.
 • Przeprowadzanie badania dostępności farmaceutycznej substancji czynnej z różnych postaci produktów leczniczych.

  5. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej sporządzanego leku recepturowego i leku aptecznego.

  6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, technik farmaceutyczny posiadający co najmniej 3-letni staż zawodowy może także pełnić funkcję kierownika punktu aptecznego


Źródło: RCL

Zobacz także

Technik farmaceutyczny - kto może nim zostać? (fot. shutterstock.com)

Technik farmaceutyczny – kto może nim zostać?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z 17 sierpnia 2023 roku określa, kto może wykonywać zawód technika farmaceutycznego.…

Zobacz więcej