scroll
Powrót

Technik farmaceutyczny – kto może nim zostać?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z 17 sierpnia 2023 roku określa, kto może wykonywać zawód technika farmaceutycznego. Przepisy jasno precyzują, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać wszelkie niezbędne uprawnienia. Ponadto wskazane zostały także inne wymagania, które musi spełnić każda osoba, chcąca pracować w zawodzie technik farmaceutyczny.

Technik farmaceutyczny - kto może nim zostać? (fot. shutterstock.com)

Technikiem farmaceutycznym może być osoba, która ukończyła szkołę policealną na kierunku technik farmaceutyczny. Obecnie kształcenie w tym kierunku trwa 2,5 roku. Ponadto, po zakończeniu tego okresu edukacji, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu zawodowego. Składa się on zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu, każdy technik farmaceutyczny jest zobowiązany do odbycia 2-letniej praktyki zawodowej w aptece

Przepisy dopuszczają także możliwość pełnienia funkcji technika farmaceutycznego przez osobę, która uzyskała odpowiednie wykształcenie w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia poza UE. Wykształcenie te musi zostać uznane w Polsce za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi oraz tytułowi zawodowemu. Konieczne przy tym jest jednak, aby każda osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego wykazywała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do pełnienia wszystkich obowiązków zawodowych. 

Wymagania niezbędne do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego

Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która reguluje zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, nakłada szereg wymagań, jakie musi spełnić osoba chcąca wykonywać ten zawód. Są to m.in.: 

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • korzystanie w pełni z praw publicznych
  • posiadanie zaświadczenia o niekaralności. Technikiem farmaceutycznym może być tylko i wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jakie to są przestępstwa? Przykładowo może to być złożenie nieprawdziwych danych w deklaracji skarbowej, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zabójstwo, gwałt, rozbój, handel narkotykami, a także nieprawidłowości związane ze sprzedażą leków, np. sprzedaż hurtowa leków z apteki itp. Zaświadczenia o niekaralności może żądać pracodawca, a każdy technik farmaceutyczny takie zaświadczenie ma obowiązek przedstawić. Przepis ten dotyczy wszystkich techników farmaceutycznych. Zarówno tych, którzy wykonują ten zawód od wielu lat, jak i tych, którzy dopiero wchodzą na swoją ścieżkę zawodową. Co ważne, uwzględnione są również przestępstwa popełnione przed datą wejścia w życie tych przepisów, tj. przed 26.03.2024 r. 

Do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego konieczne jest także uzyskanie wpisu w Centralnym Rejestrze Zawodów Medycznych. Wiąże się to z nadaniem unikalnego identyfikatora wpisu. 

Konsekwencje związane z zatrudnieniem technika farmaceutycznego pozbawionego uprawnień

Konieczność weryfikacji, czy dany technik farmaceutyczny posiada uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych, leży po stronie pracodawcy. Może on zatem żądać od technika farmaceutycznego przedstawienia m.in. zaświadczenia o niekaralności. Zatrudnienie technika farmaceutycznego, który pozbawiony jest uprawnień zawodowych, może grozić poważnymi konsekwencjami, w tym min.:

  • nałożeniem kary przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego; 
  • cofnięciem refundacji przez NFZ na leki, które były wydane przez osobę bez uprawnień; 
  • nałożeniem kary umownej przez NFZ. 

Zobacz także

Gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód? (fot. shutterstock.com)

Gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z 17 sierpnia 2023 roku określa, gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój…

Zobacz więcej