Centralny Rejestr Zawodów Medycznych jest dostępny pod adresem internetowym: rizm.ezdrowie.gov.pl Dane zawarte w tym rejestrze są jawne i ogólnodostępne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Centralnego Rejestru Farmaceutów. Oznacza to, że każda osoba może sprawdzić, czy dany technik farmaceutyczny posiada stosowne uprawnienia do wykonywania swoich czynności zawodowych. Centralny Rejestr Zawodów Medycznych jest prowadzony przez wojewodów podlegających administracji rządowej. 

W Centralnym Rejestrze Zawodów Medycznych dostępne są następujące dane:

Wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych

Wniosek o wpis do rejestru składany jest do Ministerstwa Zdrowia, które przekazuje je następnie do właściwego wojewody.  Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłata ta jest jednorazowa. 

W celu złożenia wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego należy przekazać: 

Wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dokonuje wojewoda po potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w składanym wniosku. Wojewoda nadaje wówczas technikowi farmaceutycznemu indywidualny identyfikator wpisu. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w powyżej wymienionych danych (np. zmiana nazwiska, miejsca pracy), na techniku farmaceutycznym spoczywa obowiązek ich aktualizacji u danego wojewody. Aktualizacja danych w rejestrze nie podlega opłacie. Natomiast podanie fałszywych danych może skutkować usunięciem danego technika farmaceutycznego z rejestru.