Staż zawodowy technika farmaceutycznego trwa 24 miesiące, jeśli jest realizowany w pełnym wymiarze godzin, tj. średnio 40 godzin tygodniowo. Okres ten ulega wydłużeniu w przypadku: 

Gdzie technik farmaceutyczny może odbyć staż?

Staż zawodowy technik farmaceutyczny może odbywać w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, lub hurtowni farmaceutycznej. Jednak należy pamiętać o konieczności realizacji programu praktyki, na który składa się m.in. praca przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz innych przez okres co najmniej 16 miesięcy, a także praca przy sporządzaniu leków recepturowych przez okres co najmniej 12 miesięcy. Z tego wynika, że technik farmaceutyczny staż w aptece ogólnodostępnej musi odbywać co najmniej przez okres 16 miesięcy. Pozostałą część stażu może zrealizować w aptece szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej. Nie ma natomiast możliwości realizacji stażu przez technika farmaceutycznego w punkcie aptecznym. 

Ważnym aspektem jest również to, że staż technika farmaceutycznego nie musi być w całości realizowany w jednej aptece. W przypadku zmiany apteki stażowej należy pamiętać, aby stosowną adnotację zawrzeć w dzienniku praktyki zawodowej. Powinna ona być potwierdzona podpisem opiekuna stażu.

Na podstawie jakiej umowy może odbywać się staż technika farmaceutycznego?

Zgodnie z przepisami technik farmaceutyczny może odbywać swój staż tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Nie ma jednak znaczenia, czy zostanie ona podpisana na czas określony, czy na czas nieokreślony. Staż technika farmaceutycznego nie może się natomiast odbywać na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy b2b. 

Jedynym wyjątkiem jest możliwość odbycia stażu w aptece przez technika farmaceutycznego poprzez wysłanie go do jego realizacji przez urząd pracy. Taki staż nie może jednak trwać dłużej niż 12 miesięcy (zazwyczaj trwa 6 miesięcy). Po tym okresie technik farmaceutyczny musi zostać zatrudniony w aptece na umowę o pracę, jeśli chce kontynuować swój staż zawodowy. W trakcie odbywania stażu z urzędu pracy technik farmaceutyczny otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd pracy. Jest ono finansowane z Funduszu Pracy. Jego wysokość to 120% aktualnego zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może skorzystać z możliwości odbycia stażu z urzędu pracy? Są to m.in.:
bezrobotni do 30. roku życia;
– bezrobotni powyżej 50. roku życia;
– osoby długotrwale bezrobotne (poszukujące zatrudnienia przez więcej niż 13 miesięcy);
– bezrobotne kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka. 

Opiekun stażu zawodowego technika farmaceutycznego

W czasie odbywania stażu zawodowego przez technika farmaceutycznego zostaje mu przypisany opiekun stażu. Jest nim zazwyczaj kierownik apteki lub wyznaczony przez niego magister farmacji. Zadaniem opiekuna stażu zawodowego jest opracowanie planu i harmonogramu realizacji programu praktyki. Opiekun stażu czuwa nad realizacją jego programu, nadzoruje czynności wykonywane przez technika farmaceutycznego oraz składa pisemne potwierdzenie realizacji poszczególnych punktów programu praktyki w dzienniku praktyki. 

Dziennik praktyki technika farmaceutycznego

Technik farmaceutyczny podczas realizacji stażu zawodowego jest zobowiązany do regularnego prowadzenia dziennika praktyki. W dzienniku tym powinny być odnotowywane wykonywane przez stażystę wszelkie czynności praktyczne. Dziennik posiada formę książkową, a kolejne jego strony są ponumerowane.
Na pierwszej stronie dziennika praktyk umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której rozpoczyna się praktykę oraz numer i datę wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego. Powinna znaleźć się również informacja o dacie rozpoczęcia praktyki zawodowej oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki.
Na każdej ze stron powinien znaleźć się opis poszczególnych zajęć praktycznych, jakie wykonywane są przez technika farmaceutycznego odbywającego staż. Również należy umieścić nazwę apteki, w której te czynności są wykonywane oraz dane osoby nadzorującej wykonywanie tych czynności.
Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach bądź podczas jej odbywania występują przerwy, opiekun stażu jest zobowiązany do potwierdzenia tych faktów w dzienniku praktyki. Należy przy tym uwzględnić datę rozpoczęcia i zakończenia okresu trwania przerw bądź realizacji praktyki w różnych aptekach. 

Program stażu zawodowego technika farmaceutycznego

Program stażu zawodowego technika farmaceutycznego został szczegółowo określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego: 

Program praktyki obejmuje:

1. Prace przy sporządzaniu leków recepturowych, przez okres 8-12 miesięcy, a w szczególności:

1) przygotowywanie stanowiska recepturowego – w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych,

2) techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów bardzo silnie działających, zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową):

         a) recepturowych,

         b) galenowych,

3) zasady kontroli leku recepturowego.

2. Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wykonywanie innych czynności przez okres 12-16 miesięcy, a w szczególności:

1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

2) zasady wydawania produktów leczniczych,

3) stosowanie nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

4) praktyczne wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.

3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujące w szczególności:

1) podstawy wiedzy w zakresie:

        a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorządu zawodowego,

       b) przepisów regulujących gospodarkę produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:

– zasady rotacji leków oraz kontrolę terminu ważności,

– zasady zaopatrywania apteki w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

      c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,

     d) uprawnień i obowiązków pracowników apteki wykonujących czynności fachowe,

     e) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy,

2) doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o produkcie leczniczym.

Zakres obowiązków technika farmaceutycznego podczas realizacji stażu zawodowego

Zakres obowiązków technika farmaceutycznego podczas stażu zawodowego również został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego: 

Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne (tj. produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, substancje odurzające oraz psychotropowe z grupy I-P oraz II-P), i preparatów leczniczych będących:

1) lekami do żywienia pozajelitowego,

2) produktami leczniczymi do żywienia dojelitowego,

3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,

4) płynami infuzyjnymi,

5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Zakończenie stażu i uzyskanie zaświadczenia

Po ukończeniu stażu zawodowego technik farmaceutyczny powinien otrzymać zaświadczenie potwierdzające jego odbycie. Wydaje je kierownik apteki, w którym technik farmaceutyczny kończy realizację programu praktyki. Oznacza to, że jeśli technik realizował staż w kilku aptekach, to zaświadczenie wydaje kierownik ostatniej. Podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu praktyki jest posiadanie wypełnionego dziennika praktyki wraz z pisemnym potwierdzeniem opiekuna praktyki o zrealizowaniu w całości jej programu.