Egzamin zawodowy dla techników farmaceutycznych ma charakter zewnętrzny. Oznacza to, że w całej Polsce, niezależnie od ukończonej szkoły, obowiązuje te same wymagania, kryteria oraz zasady oceniania. Egzamin jest przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W całej Polsce odbywa się on w jednym terminie i ma tę samą formę. Egzamin zawodowy dla techników farmaceutycznych odbywa się w ciągu roku kalendarzowego w dwóch terminach – wiosennym oraz jesienno-zimowym.

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego dla technika farmaceutycznego?

Do egzaminu zawodowego technika farmaceutycznego może przystąpić każda osoba, która ukończyła 2,5-letnią szkołę policealną kształcącą w tym kierunku. Ponadto osoba chcąca przystąpić do egzaminu zawodowego jest zobowiązana do: 

– wypełnienia deklaracji chęci do przystąpienia do egzaminu zawodowego: 

– załączenia świadectwa ukończenia szkoły policealnej, z zakresu kształcenia w kierunku technik farmaceutyczny. 

Jak wygląda egzamin zawodowy technika farmaceutycznego?

Egzamin zawodowy technika farmaceutycznego składa się z dwóch części: 

Warunki zdania egzaminu zawodowego technika farmaceutycznego

Technik farmaceutyczny zda egzamin zawodowy, jeśli: 

Wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według wzoru: W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr,  gdzie poszczególne symbole oznaczają: W – wynik z egzaminu zawodowego, Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego. 

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu zawodowego technik farmaceutyczny otrzymuje dyplom zawodowy, który stanowi potwierdzenie posiadania przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych.