26 marca 2024 roku weszły w życie zapisy ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Wśród wielu zmian, jakie ona wnosi, znalazł się również zapis o odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wymienione w ustawie zawody medyczne, w tym technika farmaceutycznego. Z tych przepisów wynika, że za naruszenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych można stanąć przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Może ona na osoby wykonujące zawód medyczny nałożyć szereg kar.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

Technik farmaceutyczny, którego działanie zostanie zakwalifikowane jako przewinienie zawodowe, stanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Za funkcjonowanie tego organu odpowiada Minister Zdrowia. Jego działalność jest zatem odmienna, niż ma to miejsce u farmaceutów. W ich przypadku za funkcjonowanie Sądu Aptekarskiego odpowiada Samorząd Zawodu Farmaceuty. Ze względu na to, że technicy farmaceutyczni nie mają swoich organów zawodowych, całą odpowiedzialność przejmuje administracja rządowa. 

W skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wchodzą przedstawiciele różnych zawodów medycznych, nie tylko sami technicy farmaceutyczni. Składa się na nią aż 38 członków. Po 2 przedstawicieli ma każdy z zawodów wymienionych w ustawie, a 4 członków to przedstawiciele ministerstwa zdrowia. Członkowie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej powoływani są na 4-letnią kadencję. Aby zostać jednym z członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej należy: 

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (swego rodzaju prokuratorem) jest natomiast prawnik powołany przez Ministra Zdrowia

Odpowiedzialność zawodowa technika farmaceutycznego a możliwe kary

Technik farmaceutyczny za pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej może zostać ukarany przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej w następujący sposób: 

Ponadto, zgodnie z ustawą osoba ukarana musi ponieść także koszty postępowania. Składają się na nie: 

Wartości kosztów postępowania zostały wyszczególnione w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej z dnia 3 kwietnia 2024 roku.

Odpowiedzialność zawodowa – w jaki sposób technik farmaceutyczny może zostać do niej pociągnięty?

Pociągnięcie technika farmaceutycznego do odpowiedzialności zawodowej może nastąpić z urzędu lub na skutek złożenia wniosku o wszczęcie postępowania. Uprawnionymi do złożenia wniosku są: 

Jednak, w celu złożenia wniosku przez osobę pokrzywdzoną, konieczne jest uiszczenie przez nią opłaty w wysokości 200 zł. Jak możemy przeczytać w zapisach ustawy, kwota podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania Komisji i stanowi dochód państwa. W przypadku niewniesienia opłaty wniosek o wszczęcie postępowania jest zwracany pokrzywdzonemu bez jego rozpatrzenia. 

Do odpowiedzialności zawodowej mogą zostać również pociągnięte osoby, które wykonują dany zawód medyczny bez posiadania stosownych uprawnień. W ich przypadku grozić im może kara grzywny, a nawet ograniczenia i pozbawienia wolności.