Zaświadczenie o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego z 17 lipca 2002 roku. Wzór takiego zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 roku ws. ogłoszenia powyższego rozporządzenia. Ten akt prawny wskazuje, na jakiej podstawie może być wydane powyższe zaświadczenie. Jest również podkreślone, kto takie zaświadczenie podpisuje. Rozporządzenie to zawiera ponadto informacje, w jakich sytuacjach praktyka zawodowa technika farmaceutycznego może ulec wydłużeniu. 

Praktyka zawodowa technika farmaceutycznego w aptece

Technik farmaceutyczny po ukończeniu szkoły policealnej oraz zdaniu egzaminu zawodowego jest zobowiązany do ukończenia 2-letniej praktyki zawodowej w aptece. Ważne jest, że technik farmaceutyczny może realizować taką praktykę tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Musi ona być również realizowana w pełnym wymiarze godzin, tj. średnio 40 godzin tygodniowo. 

Czas trwania praktyki może zostać wydłużony. Rozporządzenie określa, co może na to wpłynąć: 

Kto może być opiekunem podczas praktyki technika farmaceutycznego?

Najczęściej opiekunem praktyki zawodowej technika farmaceutycznego jest kierownik placówki, w której technik realizuje praktykę. Kierownik apteki ma także możliwość wyznaczenia farmaceuty, który taką opiekę może sprawować. Istotne jest, że jeden farmaceuta może sprawować jednocześnie opiekę nad maksymalnie dwoma praktykantami. Rozporządzenie określa także, co należy do obowiązków wyznaczonego opiekuna praktyki: 

Dziennik praktyki technika farmaceutycznego

Przez cały czas trwania praktyki zawodowej praktykant jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyki. Musi mieć on formę książkową i mieć ponumerowane kolejno strony.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa również, że dziennik powinien posiadać następujące elementy:
– na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki;
– na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.

W przypadku, jeśli praktyka technika farmaceutycznego jest realizowana w kilku aptekach – informację o każdej zmianie apteki należy zamieścić w dzienniku. Fakt ten powinien dodatkowo zostać potwierdzony przez nowego opiekuna praktyki.

Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej technika farmaceutycznego

Po ukończeniu 2-letniej praktyki zawodowej technik farmaceutyczny otrzymuje zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej wydaje kierownik apteki, w której technik farmaceutyczny zakończył realizację praktyki. Podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu praktyki zawodowej jest prowadzony przez technika farmaceutycznego dziennik, a także pisemne stwierdzenie realizacji programu praktyki przez jej opiekuna. 

Kliknij tutaj i pobierz wzór zaświadczenia o ukończeniu stażu dla technika farmaceutycznego (źródło: Rozporządzenie MZ ws. odbywania praktyki zawodowej w aptece przez technika farmaceutycznego)