Ustawa o niektórych zawodach medycznych nakłada obowiązek szkolenia dla techników farmaceutycznych.  Ustawiczny rozwój zawodowy odbywa się w 5-letnim okresie edukacyjnym. Każdy nowy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego uzyskała wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. 

Na ustawiczny rozwój zawodowy technika farmaceutycznego składają się następujące formy kształcenia

– szkolenia specjalizacyjne;
– kursy kwalifikacyjne,
– kursy doskonalące;
– samokształcenie, np. udział w kongresach, prenumerata czasopism naukowych. 

Technik farmaceutyczny w 5 lat musi zdobyć 200 punktów edukacyjnych

Za udział w każdej z form kształcenia technik farmaceutyczny będzie otrzymywał punkty edukacyjne. Ilość punktów za każdą z form kształcenia określa Minister Zdrowia. Każdy technik farmaceutyczny w okresie 5-letnim jest zobowiązany do zdobycia 200 punktów edukacyjnych. Przepisy określają także, że co najmniej 120 punktów edukacyjnych powinno zostać zdobytych poprzez kursy doskonalące. 

Technik farmaceutyczny musi także prowadzić kartę rozwoju zawodowego. Wydaje ją wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód technika farmaceutycznego. Co ważne, wypełniona karta rozwoju zawodowego poddawana jest rozliczeniu z właściwym wojewodą w cyklu 5-letnim. 

W przypadku braku wypełniania obowiązku ciągłego kształcenia zawodowego przez technika farmaceutycznego może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. Skutkować to może nałożeniem kary finansowej bądź kary zawieszenia lub odebrania uprawnień zawodowych. 

Szkolenia dla techników farmaceutycznych a urlop szkoleniowy

W związku z koniecznością realizacji obowiązkowego rozwoju zawodowego osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego są uprawnione do skorzystania z urlopu szkoleniowego. Co ważne, urlop szkoleniowy przysługuje tylko i wyłącznie technikom farmaceutycznym zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Prawa do niego nie mają np. osoby wykonujące zawód w oparciu o umowy cywilnoprawne. W ciągu roku kalendarzowego każdy z techników farmaceutycznych może skorzystać z 6 dni urlopu szkoleniowego. Istotne jest, że niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, jak to ma miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego.